Odgovornost

Odricanje od odgovornosti

Materijal na sajtu Advokatske kancelarije Božilović Petrović služi isključivo u informativne svrhe i ne nudi pravne savete po bilo kom pitanju. Prenošenjem ili prijemom informacija sa ovog sajta ne zasniva se odnos klijent – advokat između Vas i Advokatske kancelarije Božilović Petrović, te niko od čitalaca ne treba da postupa, niti da se uzdrži od postupanja, na osnovu bilo koje informacije na ovom sajtu.

Molimo Vas da nam ne dostavljate poverljive niti osetljive informacije bez izričite dozvole nekog od naših advokata. Slanje poruka putem elektronske pošte ni u kom smislu ne obavezuje Advokatsku kancelariju Božilović Petrović.

Ovaj sajt ne predstavlja ponudu za zastupanje čitaoca, niti ima namenu da reklamira naše usluge.

Zabrana reklamiranja

zakon

Član 24.
Zabranjeno je reklamiranje advokata, zajedničke advokatske kancelarije i advokatskog ortačkog društva.
Zabrana reklamiranja i dopušteni način predstavljanja bliže se uređuju statutom advokatske komore i kodeksom.
13. Odmerenost
13.1. Advokata treba da preporučuju stručnost, sposobnost, uspeh, ugled i poverenje koje je stekao svojim radom i ponašanjem.
13.2. Advokat ne sme da nudi svoje profesionalne usluge, niti da stiče klijente reklamom, nelojalnom konkurencijom, na nečastan ili na drugi nedopušten način.

Kodeks
IV – NEDOPUŠTENO STICANJE KLIJENATA
17. 17. Zabrana reklamiranja
17.1. Advokat ne sme javno da hvali svoje znanje i sposobnosti niti da se reklamira.
17.2. Smatraće se da advokat krši zabranu reklamiranja, naročito kada:
17.2.1. ističe, deli ili u javnim medijima, u elektronskom predstavljanju i u drugim publikacijama objavljuje saopštenja kojima nudi svoje usluge, ili kada dozvoljava da takve ponude budu unete u oglase i reklamni materijal drugih pravnih ili fizičkih lica;
17.2.2. organizuje ili koristi usluge posrednika, agenata ili trećih lica koji ga reklamiraju, a naročito kada u tu svrhu dogovara upućivanje klijenata sa licima u pritvoru ili zatvoru i licima zaposlenim u policiji, sudu, tužilaštvu, upravi i drugim organima vlasti;
17.2.3. daje drugome svoje posetnice ili blanko punomoćja radi dalje raspodele potencijalnim klijentima;
17.2.4. označava kancelariju, njen štampani materijal i druga obeležja (tabla, pečat, memorandum, posetnice) na preterano upadljiv i neodmeren način;
17.2.5. daje pravne savete u javnim glasilima, na javnim skupovima, ili izvan kancelarije pred nepoznatim osobama;
17.2.6. traži da bude uvršten u imenike, adresare, kataloge, vodiče i slične priručnike kao izuzetni advokat ili u okviru grupe izuzetnih advokata;
17.2.7. na senzacionalistički ili samohvalisav način predstavlja u javnosti svoje predmete, sposobnosti i uspehe.
17.3. Ne smatra se reklamiranjem iznošenje osnovnih podataka o rođenju, školovanju, naučnom ili stručnom usavršavanju, objavljenim radovima, opredeljenju za određenu granu prava, poznavanju stranih jezika, društvenim i profesionalnim funkcijama advokata i obaveštenje o stručnoj spremi i poznavanju stranih jezika saradnika u advokatskoj kancelariji, ukoliko se ovi podaci predstave u štampanom materijalu koji se daje strankama i klijentima, ili u sredstvima elektronske komunikacije, na odmeren način, istinito i bez samohvale.